دمپرهای خودکار

نحوه ي عملكرد دمپر هاي خود كار دمپرهاي خودكار معمولا از يك سري پره هاي مرتبط واقع در يك كانال يا دريچه تشكيل شده است . اين پره ها زماني كه در موقعيت عمود بر جريان هوا قرار گيرند , راه عبور هوا را از يك كانال يا دريچه سد مي كنند . دمپرها را مي توان به صورت دستي (براي موازنه ي هوا و انجام تنظيمات ) حركت داد . در صورتي كه براي كنترل مورد استفاده قرار گيرد . معمولا از نوع خودكار است كه توسط مو تور دمپر به حركت در مي آيد . پره هاي يك دمپر توسط اهرم و اينكيج ( و برخي اوقات دنده ) به يك ديگر متصل مي شود . و محور خروجي از موتور دمپر به يكي از پره ها متصل مي شود تا تمامي پره ها را به موقعيت مورد نظر برساند . بنابراين عملكرد دمپرهاي خودكار قطع و تغيير دبي هواست . انواح محرك هاي ( موتور هاي ) دمپر محرك هاي دمپر ها دو نوع است : نيوماتيك ( كه به وسيله فشار هوا به حركت در مي آيد ) و الكتريك . محرك هاي دمپر نيوماتيك معمولا داراي فنري است كه دمپر را در موقعيت انتهايي يا ابتدايي نگه مي دارد . اين موقعيت عادي ناميده مي شود . (همين كلمه براي شيرها نيز به كار مي رود .) اين حالت موقعيتي است كه فشار هوا يا ولتاژي پشت شير يقا دمپر وجود ندارد . در مورد دمپرهاي هواي تازه موقعيت عادي معمولا حالت بسته است . مشخصات جريان دمپر دمپر ها همچنين به دو نوع با تيغه هاي موازي و تيغه هاي متقابل تقسيم مي شوند . تيغه هاي متقابل به اين معناست كه تيغه ها در جهت هاي مخالف يك ديگر مخالف يك ديگر حركت مي كند . در نوع موازي تغيه ها در يك جهت حركت مي كند . گرچه بيشتر دمپرهاي خودكار از نوع متقابل است , اما دمپرهاي تيغه موازي مشخصات جرياني بهتري را ارئه مي كند . مشخصات جريان نشانگر مقدار دبي هواي عبوري از دمپر حالت تمام بسته تا تمام باز است . در شرايط مطلوب يك دمپر در حالت 301 درجه بسته ( برحسب زاويه ) فقط بايد 30 درصد دبي هوا را از خود عبور دهد كه متاسفانه اين طور عمل نمي كند ولي دمپرهاي با تيغه موازي نزديكي بيشتري به اين شرايط مطلوب را دارد . علل و موارد كاربرد دمپرهاي خودكار دمپرهاي هواي تخليه , برگشت و تازه : دمپرها را مي توان براي منظور هاي مختلفي در سيستم هاي هوارسان به كار برد . كاربرد ديگر دمپرها در كانال هواي برگشت است كه بايد هواي برگشت با مقداري هواي تازه مخلوط شود . معمولا دمپر هواي تازه و برگشت با دمپر هواي تخليه به صورت متقابل , كه ارتباط نزديكي با عملكرد و دمپر هواي تازه دارد , كار مي كند . در سيستم هاي هوارسان بزركتر , معمولا دو سري دمپر براي كنترل ورودي هواي تازه يك سري براي حداقل هواي تازه و يك سري نيز براي بقيه , مورد استفاده قرار مي گيرد هر چند اين كار لزوم استفاده از يك سري محرك دمپر اضافي و در نظر گرفتن قسمتي براي حداقل و يكي براي حداكثر هواي تازه ايجاب مي كند , اما در عوض باعث تنظيم مقدار هواي تازه و كنترل بهتر هواي تازه ورودي مي شود. روش ديگر كنترل هواي تازه استفاده از يك دمپر و يك حد توقف براي حداقل هواي تازه ( يا داراي تنسظيم موقعيت ) است . دمپر در صورت باز بودن به هيچ وجه بيشتر از اين حد تنظيم , باز نمي شود . چون يك دمپر اغلب در اين موقعيت حداقل بسته است , مشخثات جرياني آن مطلوب نبوده و تعيين مقدار مطلوب هواي تازه مشكل است .
منبع: http://masoodvahidi.blogfa.com/cat-34.aspx
نویسنده: وبلاگ مهندس مسعود وحیدی
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.