اخبار با برچسب نور

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که نور آبی کمک می‌کند تا مردم پس از تجربه استرس ناشی از مشاجره و دعوا به سرعت آرام شوند. محققان دانشگاه اسپانیایی گرانادا و دانشکده آموزش ویژه "سن رافائل" گزارش دادند که نور آبی این امکان را دارد تا افراد …