هیسترزیس، پسماند

هیسترزیس، پسماند

hysteresis

هیسترزیس یا پسماند در یک دستگاه الکترونیک یا برقی یعنی خروجی آن علاوه بر پارامترهای ورودی، تابع تاریخچه یا وضعیت قبلی آن نیز هست. وقتی هیسترزیس در یک ترموستات 1c-+ میباشد یعنی مثلا در گرمایش اگر دمای آن را 25 درجه تنظیم کنییم، خروجی آن در دماهای کمتر از 24 درجه خاموش و در دماهای بیش از 26 درجه روشن میشود اما در دمای بین 24 و 26 حالت خروجی تابع حالت قبل است، اگر روشن بوده روشن و اکر خاموش بوده خاموش میماند.