دوره تخصصی ممیزی انرژی در صنعت (فن، کمپرسور، سیستم هوای فشرده)

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

 انواع فن و دمنده ها و کاربرد آنها

• نحوه محاسبه راندمان فن ها

• ارزیابی کارآیی انرژی در فن و دمنده ها

• چگونگی انتخاب فن و دمنده  مناسب

• استراتژی های کنترل سرعت فن و دمنده ها

• فرصت های صرفه جویی انرژی در فن و دمنده ها

• مطالعه موردی بهینه سازی مصرف فن و دمنده های صنعتی

• انواع سیستم های هوای فشرده

• اجزای سیستم های هوای فشرده

• انواع کمپرسورهای مورد استفاده در سیستم های هوای فشرده

• نشت یابی، میزان سطح نشتی، چک های دوره ای، پیشگیری از نشتی

• راندمان هوادهی کمپرسورها

• حالت عملکرد بهینه سیستم های هوای فشرده

• محاسبه ظرفیت بهینه کمپرسور

• ارزیابی کارآیی انرژی سیستم های هوای فشرده

• فرصت های صرفه جویی انرژی در سیستم های هوای فشرده

• مطالعه موردی بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های هوای فشرده

دوره تخصصی ممیزی انرژی در صنعت (فن، کمپرسور، سیستم هوای فشرده)

 

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.