به نقل از وزارت نیرو: وﺟﻪ ﻗﺒﺾﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮق را ﻧﭙﺮدازﻳﺪ

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻣﻬﻤﻲ اﻋﻼم ﻛﺮد : ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮق اﺳﺘﺤﻀﺎر 
دارﻧﺪ، اﺳﻔﻨﺪ 1392 ﺑﻪ وزارت ﻧﻴﺮو اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن را 24 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺒﻮض ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن، اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻼح ﺷﻮد. 
در اﻳﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻗﺒﻮض ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ : ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺾ ﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه از 20 اﺳﻔﻨﺪ ﭘﺎرﺳﺎل ﺗﺎ 25 
ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ و ﻗﺒﻮض اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم وزارت ﻧﻴﺮو، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻗﺒﺾ ﻫﺎی ﻳﺎدﺷﺪه را ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻗﺒﺾ دوره ﺑﻌﺪ 
 اﺻﻼحﻫﺎی ﻻزم ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺿﺎﻓﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه از ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺑﻌﺪی آﻧﺎن ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.