ﺳﻬﻢ 26 درﺻﺪی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻛﺸﻮر

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی اﻳﺮان (ﺳﺎﺑﺎ) از ﺳﻬﻢ 26 
درﺻﺪی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻛﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.                                            
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺠﺎدی اﻋﻼم ﻧﻤﻮد: ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﺸﻮر در روز ﺗﻘﺮﻳـﺒـﺎ 16ﻫـﺰار 
ﻣﮕﺎوات اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕـﻮی رﻓـﺘـﺎری 
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. وی ﮔﻔﺖ: روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴـﺮ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژی ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
ﺑﺎ دﺷﻮاری روﺑﺮو اﺳﺖ. 
وی اﻓﺰود: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻪ وﻳﮋه ﻃﻲ ﻓﺼـﻮل ﮔـﺮم 
ﺳﺎل، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻴﺰی اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧـﺘـﻤـﺎن ﻫـﺎ 
ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧـﺘـﻤـﺎن ﻫـﺎی 
ﻛﺸﻮر، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ اﺳﺖ. وی ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳـﻨـﻜـﻪ ﺑـﺨـﺶ                      
ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﻴﺶ از 23 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻬﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 32% از ﻣﺼـﺮف 
ﻛﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺮق را داراﺳﺖ، اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟـﻜـﺘـﺮﻳـﻜـﻲ 
ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﻲ 2614 ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﻣﺼﺮف ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ از ﻛـﻞ 
ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺪود 26% اﺳﺖ. 
ﺳﺠﺎدی ﻳﺎدآور ﺷﺪ: ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻣـﺎﻳـﺶ 680 
ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﺪ. 
( ترموستات دیجیتال از تجهیزات موثر در مدیریت و کاهش مصرف و استفاده بهینه از سیستمهای سرمایشی و گرمایشی است و از سوی متخصصان بهینه سازی برای سیستمهای تهویه توصیه میشود که امروزه در کشورهای پیشرفته از مستلزمات یک سیستم تهویه است . کنترل پایا ) 
 
تصاویر
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.