ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و اﺳﺘـﻔـﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ “ ﺑﻬـﻴـﻨـﻪ ﺳـﺎزی 
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی 
ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ” ﺑﺎ ﺣﻤـﺎﻳـﺖ 
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و 
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺮژی و 
رواج اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ 
و ﺧﻮرﺷﻴﺪی در ﺳـﺎﺧـﺘـﻤـﺎن ﻫـﺎی 
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻛﺰی وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ. 
 
در اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ رﺋﻴﺲ اﻣﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎت و 
تجهیزات ساختمان  ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧﻮد ﺑـﻪ 
ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺷـﺎره ﻛـﺮد و 
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ، ﻣـﺘـﻮﺳط مصرف اﻧـﺮژی در 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اﻳﺮان 2/58 ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳـﺎﺧـﺘـﻤـﺎن ﻫـﺎی 
ﻛﺸﻮر ﺗﺎ 5 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ و اداﻣﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف اﻳﺮان را 
ﺑﻪ وارد ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. 
ﻣﻴﺮزاﻳﻲ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف اﺑﻼغ ﺷﺪه از ﺳـﻮی 
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺷﺎره ﻛﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ 7 ﺳـﻴـﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی 
اﺑﻼﻏﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺘﻌﺎدل از اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﻴﻤﺘﻲ و ﻏﻴﺮﻗﻴﻤﺘﻲ در زﻣﻴـﻨـﻪ 
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎﻳﺪ “ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت اﻧﺮژی” ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﻮم ﻣـﻴـﺰان 
ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗـﻞ 
ﻳﻚ دوم ﻣﻴﺰان ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮﺳﺪ. 
 
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻴﺮزاﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻛﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧـﺖ 
و ﺳﺎز و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژی 
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد: در ﻣﺒﺤﺚ 19 ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻟﺰاﻣﺎت ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی و 
ﺑﺨﺶ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻛﻢ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﻳـﻠـﺮﻫـﺎی ﭼـﮕـﺎﻟﺸـﻲ، 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق، ﺣﺮارت و ﺑﺮودت، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژی، 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (BEMS) ، اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘـﺬﻳـﺮ، 
اﻟﺰاﻣﺎت دودﻛﺶ ﺑﺨﺎری ﻫﺎ، ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎ و آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺴـﺘـﻪ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد. 
 
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.