مقالات با برچسب آلودگی صوتی

درباره صدای فن، صدای آزاردهنده تهویه لینک انتخاب و خرید انواع دیجی کنترل آسایش و آرامش در منزل و دفتر و کلاس با استفاده از دیجی کنترل صدای دستگاه تهویه تاثیر زیادی در آسایش و آرامش دارد. گاهی صدای فن دستگاه تهویه یا حتی یک هواکش ساده آزار …