مقالات با برچسب ماینر

کنترل تهویه و کاهش آلودگی صوتی ماینرها سالهاست که در زمینه کنترل تهویه فعالیت داریم . ابتکارها و ابداعاتی هم در کنترل تهویه داشته‌ایم . از مزایای سیستم ابداعی دیجی‌کنترل، کاهش صدا و کاهش مصرف انرژی بوده است. تحقیقات و مقالاتی هم دربارۀ …