ترموستات ، ترمستات، دما پا

ترموستات ، ترمستات، دما پا

Thermostat

کنترل کننده الکتریکی خودکار است برای تنظیم دما در فضای بسته، معمولاً آن را به دستگاه های گرم یا سرد ساز متصل می کنند; تا با قطع و وصل دستگاه، آن فضا را در دمای تنظیم شده ثابت نگه دارد. هنگامی که دما به نقطه تنظیم برسد، ترموستات مدار برقی دستگاه را قطع می کند و وقتی دما 3 الی 5 درجه از نقطه تنظیم پایین تر رود، دوباره مدار را وصل می کند و دستگاه روشن می شود. عربی : منظم حراری المنظّم الحراری (بالإنجلیزیة: Thermostat) هو وسیلة أو جهاز یستخدم للمحافظة على درجة حرارة الأجسام أو السوائل أو الحیز المراد التحکّم فی درجة حرارته آلیا،(داخل حدود معینة). ویحتوی المنظم على مقاومة کهربائیة تتغیر بتغیر درجة الحرارة أو یحتوی على عنصر حساس یتغیر شکله بتغیر درجات الحرارة فتنشأ عن ذلک قوة میکانیکیة أو إشارة کهربائیة تعمل على فتح أو قفل الدوائر الکهربائیة التی تتحکم فی الحرارة أو البرودة. منابع : ویکیپدیا ، واژه یاب