دمپر

دمپر

Damper

دمپر صفحه ای است که جریان هوا را در تجهیزات مرتبط با هوا مانند داکت ، دودکش ، جعبه هوا و هواساز تنظیم یا متوقف میکند. دمپرهای خودکار معمولا از یک سری پره های مرتبط واقع در یک کانال یا دریچه تشکیل شده است . این پره ها زمانی که در موقعیت عمود بر جریان هوا قرار گیرند , راه عبور هوا را از یک کانال یا دریچه سد می کنند . دمپرها را می توان به صورت دستی (برای موازنۀ هوا و انجام تنظیمات ) حرکت داد . در صورتی که برای کنترل مورد استفاده قرار گیرد . معمولا از نوع خودکار است که توسط موتور دمپر به حرکت در می آید . پره های یک دمپر توسط اهرم و اینکیج ( و برخی اوقات دنده ) به یک دیگر متصل می شود . و محور خروجی از موتور دمپر به یکی از پره ها متصل می شود تا تمامی پره ها را به موقعیت مورد نظر برساند .بنابراین عملکرد دمپرهای خودکار قطع و تغییر دبی هواست .