گرمایش از کف ، گرمایش کف

گرمایش از کف ، گرمایش کف

Floor Heating

در روش گرمایش از کف ابتدا قسمت پائین که مورد نیاز ساکنین است گرم می شود وهوا با دمای کمتری به سقف می رسد. گرمایش کفی عمدتا به یکی از صورتهای زیر می باشد : 1- سیستم گرمایش از کف با هوای گرم 2- سیستم گرمایش از کف با جریان الکتریسیته 3- سیستم گرمایش از کف با آب گرم ● روشهای کنترل دما در سیستم گرمایش کفی: ـ سیستم کنترل دمای بصورت دست ـ سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک ـ سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی