ترموستات اتاقی

ترموستات اتاقی

Room Thermostat

ترموستاتی است که در اتاق نصب میشود و به یک دستگاه سرمایش و گرمایش فرمان میدهد. انواع مختلفی از ترموستاتهای اتاقی مکانیکی و دیجیتال وجود دارند.