نگهداری انرژی یا مدیریت انرژی

نگهداری انرژی یا مدیریت انرژی

Energy conservation

نگهداری انرژی یا مدیریت انرژی راهکاری برای تنظیم و بهینه‌سازی استفاده از سیستم‌های انرژی است. در مباحث مدیریت انرژی سعی می‌شود، نیاز به انرژی در خروجی کاهش پیدا کند درحالیکه هزینه‌ها کاهش پیدا کند یا ثابت بماند.