آیفون، اف اف، آوابر

آیفون، اف اف، آوابر

door phone intercom

آیفون(  آیفن )، آوابر یا اف‌اف؛ دستگاهی برای ارتباط برقرار کردن داخلی و خارجی در یک یا چند واحد ساختمان است.

«آیفون» : معادل «آوابر» را برای آن ساخته اند. این واژه از دو جزء اسم و بن مضارع «بردن» ساخته شده است این معادل درمتون قدیم زبان فارسی دیده نمی شود و نمونه های آن را نمی توان در این متون مشاهده کرد. کلمه «آوابر» از کلمات جدید فرهنگستان زبان و ادب فارسی به شمار می رود. معادل لاتین این کلمه بیشتر در زبان فارسی به کار می رود هرچند تک تک اجزاء کلمه «آوابر» در زبان امروز نامانوس نیست. اما ترکیب این دو با یکدیگر چندان مورد پسند مردم قرارنگرفته است.