درخواست نصب

در این صفحه توضیح مختصری در مورد درخواست نصب قرار میگیرد.