ارتقای بازدهی انرژی در کولر آبی

سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳

قسمتهایی از مقاله سازﻣﺎن ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی اﻳﺮان (ﺳﺎﺑﺎ)

 
. اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮی ﻓﻨﻲ- اﻗﺘﺼﺎدی ارﺗﻘﺎی ﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﻮﻟﺮ آﺑﻲ 
3,1. اﻟﻜﺘﺮو ﻣﻮﺗﻮر 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻮﻟﺮ، اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻮﻟﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ-
ﻛﻨﺪ. اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻛﻮﻟﺮ آﺑﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻮان 1/2 ،1/3 ،1/4، 
3/4 و ﻳﻚ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر (HP). در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻴﺶ از 90 درﺻﺪ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺑﺎزار 
اﻳﺮان از ﻣﻮﺗﻮر 3/4 و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﻓﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﻟﻜﺘﺮو ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ: 
- اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻓﺎز ﺷﻜﺴﺘﻪ 
 
- اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺧﺎزن داﺋﻢ 
 
 اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻓﺎز ﺷﻜﺴﺘﻪ 
اﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ دارای ﮔﺸﺘﺎور راه اﻧﺪازی ﺑﺎﻻ و ﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای راه اﻧـﺪازی ﻛﻮﻟﺮﻫـﺎی آﺑـﻲ 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﻮﻟﺮ، اﻓـﺖ ﺷـﺪﻳﺪی در ﺷـﺒﻜﻪ 
اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد. راﻧﺪﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر در دور ﻛﻨﺪ 50 ﺗﺎ 60 درﺻﺪ و در دور ﺗﻨﺪ 30 ﺗﺎ 40 درﺻﺪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر 
از ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع دوم (ﺑـﺎ ﭼﻬـﺎر دﺳـﺘﻪ ﺳـﻴﻢ 
ﭘﻴﭻ) ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ. 
 اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺧﺎزن داﺋﻢ 
اﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗﺒﻠﻲ دارای ﮔﺸﺘﺎور راه اﻧﺪازی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻣﺎ راﻧﺪﻣﺎن آﻧﻬﺎ در دور ﻛﻨـﺪ 
60 ﺗﺎ 70 درﺻﺪ و در دور ﺗﻨﺪ 40 ﺗﺎ 50 درﺻﺪ اﺳﺖ . و ﻟﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧـﻮع اول ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ 10 درﺻـﺪ 
راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ دارد . در اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر از 4 دﺳﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟـﺬا ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﻟﻴـﺪ آن 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع اول ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ . در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺧﺎزن داﺋﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎزﺷﻜﺴﺘﻪ، در دور ﻛﻨﺪ ﺑﻴﻦ 6 ﺗﺎ 11 درﺻﺪ و 
در دور ﺗﻨﺪ ﺑﻴﻦ 15 ﺗﺎ 20 درﺻﺪ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ. (اﻟﻜﺘﺮوژن، 1388) 
 
سایت سابا
 
** سیستم کنترل ویژه الکتروموتورهای خازن دایم موسوم به دیجیکنترل از ابتکارات مهندسان ایرانی است که بازدهی بیش از 95 درصد دارد.
 
سایت کنترل پایا

 
منبع: سایت سابا
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.