اخبار با برچسب دورموتورفن

پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳

دیجی کنترل وسیله ای برای کاهش دور موتورفن چند دور خازن دایم آیا میدانید بوسیله دیجیکنترل میتوانیم فن تک فاز تک دور را به سه دور تبدیل کنیم؟ و حتی میتوانیم سرعت یا نعداد دور در دقیقه انواع موتورفن های چند دور خازن دایم مربوط به انواع دستگاه های …