نکات ایمنی در برق

دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶
در حال بارگذاری

برق یا انرژی الکتریکی ، فواید و خواص بسیار دارد و البته خطرات بسیاری نیز دارد. لذا باید به نکات ایمنی در برق ساختمان ها و هرجا که از انرژی الکتریکی استفاده میشود ، توجه شود.