آیا دیجی کنترل ضرری برای داکت اسپلیت ندارد؟

آیا دیجی کنترل ضرری برای داکت اسپلیت ندارد؟

دیجی کنترل فواید و مزایای متعددی دارد. در داکت اسپلیت ها و انواع سیستمهای تهویه آپارتمانی معمولا صدای دستگاه آزار دهنده یا مزاحم است. با نصب دیجیکنترل در مسیر موتورفن میتوانیم دور موتور را یا به عبارتی شدت هوادهی آن را کنترل کنیم و کم کنیم که در نتیجه صدای دستگاه و مصرف انرژی آن کنترل میشود و کم میشود. دیجیکنترل اگر درست نصب و تنطیم شود نه تنها ضرری ندارد بلکه منافع متعددی هم دارد. در موارد خاص اگر نوع و مدل موتور قابلیت کنترل دور با دیجیکنترل معمولی نداشته باشد میشود از دیجی مدل ترانسی یا اینورتر استفاده نمود.


لینک دائمی