آیا دیجیکنترل در کاهش مصرف برق نقشی دارد؟

آیا دیجیکنترل در کاهش مصرف برق نقشی دارد؟

بله . دیجی کنترل دور موتور فن دستگاه تهویه را کم میکند در نتیجه صدای آن کم میشود و مصرف برق آن کم میشود.


لینک دائمی