صدای دستگاه تهویه واحد ما آزاردهنده است. ایا با نصب دستگاه شرکت شما مشکل ما حل میشود؟ آیا دیجیکنترل این صدا را حذف میکند؟

صدای دستگاه تهویه واحد ما آزاردهنده است. ایا با نصب دستگاه شرکت شما مشکل ما حل میشود؟ آیا دیجیکنترل این صدا را حذف میکند؟

دیجیکنترل برخلاف دیمر هیچگونه نویز یا اعوجاجی در ولتاژ موتور ایجاد نمیکند لذا با دیجیکنترل ، موتور نرم و آرام کار میکند . البته دیجیکنترل معجزه نمیکند و صدای ذاتی موتور یا صداهای ناشی از کانال یا لق بودن اتصالات مکانیکی مانند دسته موتور را حذف نمیکند اما با کنترل و کاهش دور موتورفن بوسیله سیستم دیجیکنترل میتوانیم صداهای مربوط به موتور و وزش باد یا لرزش کانال را کم کنیم بطوریکه آزاردهنده نباشند. میزان کاهش صدا به میزان کاهش دور و مشخصات فنی الکتروموتور و نحوه اجرای دستگاه تهویه وابسته است. هرچه دور را کمتر کنیم دستگاه نرم تر و آرام تر کار میکند بطوریکه در بسیاری از موارد دیگر صدای دستگاه شنیده نمیشود یا به سختی شنیده میشود.


لینک دائمی